pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne
Dodany: 29.10.2009
wyświetleń: 7412
PDF
DRUKUJ
Galerie:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych od 1 maja 2008 r. realizuje projekt: „Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  

Beneficjent: Gmina Ustrzyki Dolne / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych Tytuł Projektu: „Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne” Budżet projektu:

  • w roku 2008 koszty kwalifikowane w ramach realizacji projektu wyniosły 238.828,39 zł w tym wkład własny 25.319,00 zł;
  • w roku 2009 koszty kwalifikowane w ramach realizacji projektu wyniosły 294.168,47 zł w tym wkład własny: 31.080,00 zł;
  • w roku 2010 wydatki w ramach projektu wyniosły 324.387,72 zł w tym wkład własny: 34.440,00 zł
  • w roku 2011 w ramach projektu wydatkowano kwotę 307.956,26 zł, w tym wkład własny 31.740,00 zł.

Łącznie od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 1.165.340,84 zł

Planowany budżet projektu na rok 2012 wynosi 335.000,00 zł, w tym wkład własny 35.175,00 zł. w ramach:.

Według stanu na koniec roku 2011 udział w projekcie zgodnie z wytyczoną ścieżką wsparcia ukończyło łącznie 114 osób (w tym 87 kobiet, 27 mężczyzn). Projekt realizowany był poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji (konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia, kursy, terapia psychologiczna, badania profilaktyczne, trening kompetencji społecznych).

Integralną częścią projektu są również działania mające na celu upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w gminie Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy sytuacji kadrowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązek zatrudniania co najmniej jednego pracownika socjalnego na 2 tysiące mieszkańców. Tut. Ośrodek w chwili obecnej zatrudnia 9 osób na stanowisku pracownika socjalnego (w tym koszty zatrudnienia dwóch pracowników stanowią wydatki kwalifikowalne w ramach realizowanego projektu systemowego).

Głównym celem projektu jest: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE USTRZYKI DOLNE. Cel główny projektu realizowany jest poprzez:

  • Podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, m. in. z powodu bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji mającej na celu ograniczenie skutków życia w ubóstwie (rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);  
  • Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej i nabycia umiejętności poruszania się na rynku prac (trening kompetencji i umiejętności społecznych);
  • Podejmowanie działań na rzecz nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (doradztwo zawodowe, kursy / szkolenia wynikające z indywidualnych predyspozycji osób biorących udział w projekcie);
  • Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia skuteczności pracy socjalnej w gminie (poprawa sytuacji kadrowej w MGOPS poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych).

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można uzyskać w:
Biurze Projektu:
pokój nr 8 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych,
ul. Wyzwolenia 7, tel. 13-461-37-74 lub 13-493-02-97

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń